Lokala regler

Lokala regler fastställda av Båstad Golfklubb februari 2018
Godkända av Skånes Golfförbund 2018-03-05

Out of Bounds (Regel 27)
Bortom varje mur, staket eller vita pinnar som definierar banans gräns.
1. Staketet till vänster om hål 1 Gamla Banan är en del av banans gräns. Staket till höger om hål 2 och hål 4 Nya Banan är en del av banans gräns.

Mark under arbete (Regel 25-1)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

Onormala markförhållanden (Regel 25-1)
Skador i bunker som blottade stenar, gropar eller fåror förorsakade av rinnande vatten.

Pluggad boll (Regel 25-2)
Lättnad utökas till att gälla hela spelfältet.
Undantag: En spelare får ej ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i en torvad bunkerkant.

Flyttbara hindrande föremål(Regel 24-1)
Stenar i bunker betraktas som flyttbara tillverkade föremål.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
Om ett träd eller en buske, identifierat med stödpinne eller orange markering, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas enligt Regel 24-2b (Oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.  

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3, 20-1)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätning (Regel 14)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindhastighet m.m.) bryter spelaren mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13)
Stengärdesgårdar/stenmurar och rester av dylikt är organiska delar av banan. (Ej fri lättnad), vilket medför att bollen spelas som den ligger eller förklaras ospelbar (Regel 28).

Övning (Regel 7)
Övning är tillåten på därför avsedda områden.

Modifiering av plikt för fel score på hål (Regel 6-6d)
Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:
Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

Plikt för brott mot lokal regel
Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt