Lokala regler

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba. 

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske. 

Bunkrar - Lägesförbättring
En spelare vars boll ligger i en bunker får lägesförbättra utan plikt på en av följande två sätt:

  1. Lyfta bollen rakt upp, kratta och sedan återplacera bollen på samma plats.
  2. Placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Lokala regler 2020

Lokala regler fastställda av Båstad Golfklubb januari 2020
Godkända av Skånes Golfförbund 2020-02-12

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken
kapitel 1-3 samt följande Lokala Regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan utanför receptionen och på hemsidan (www.bgk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
Staketet till vänster om hål 1 Gamla Banan är en del av banans gräns.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

c) Organiska delar av banan som inte markerar banans gräns
Stengärdsgårdar/stenmurar och rester av dylikt är organiska delar av banan, vilket medför att bollen spelas som den ligger eller förklaras ospelbar (Regel 19).

3. Begränsningar i att använda speciell utrustning
Förbjuden användning av motoriserad förflyttning under tävlingsrond
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel. Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.