Kallelse till Extra Årsmöte 2018

Båstad Golfklubbs medlemmar kallas till extra årsmöte fredagen den 27 juli 2018 klockan 10.00 i Grevieparken, Grevie. Mötet börjar 10.00, var på plats i god tid.

Alla möteshandlingar kommer att tillsändas medlemmarna via e-post den 16 juli samt publiceras på hemsidan (under fliken medlemskap/logga in som medlem) samt finns att hämta i receptionen på klubben. 

Föredragningslista

  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av röstlängd för mötet.
  3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  4. Fastställande av föredragningslista.
  5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  6. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  7. Behandling av bordlagda motioner från ordinarie årsmöte 28 april 2018 och Långsiktig Verksamhetsplan (bilagor).
  8. Mötets avslutande.

Båstad den 4 juli 2018

Styrelsen för Båstad Golfklubb

Anmärkning:
För extra årsmöte gäller enligt stadgarna § 27 bl. a följande:

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju dagar före det extra årsmötet tillsändas medlemmarna enligt vad som gäller för ordinarie årsmöte.
På extra årsmötet skall samtliga handlingar i begränsad upplaga finnas tillgängliga.
Vid extra årsmöte får endast det ärende eller de ärenden som föranlett mötet upptas till behandling.

Kommentarer

Fler artiklar