Kallelse till Årsmöte & Årsstämma

Årsmöte i Båstad Golfklubb

Medlemmar i Båstad Golfklubb kallas till ordinarie årsmöte.
Lördagen den 20 april kl 09.00 
Hotel Skansen i Båstad

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Fastställande av röstlängd för mötet inklusive godkända fullmakter.
2. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
6. Föredragning av årsredovisningen med tillhörande förvaltningsberättelse och eventuell koncernredovisning för det senaste räkenskapsåret.
7. Föredragning av revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott eller underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av maximiantalet aktiva medlemmar av varje kategori.
11. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter och budget för verksamhetsåret samt avgifter och preliminär budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Behandling av styrelsens proposition avseende stadgeändringar och i rätt tid inkomna motioner.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
14. Val av: a. Klubbens ordförande för en tid av ett år.
b. Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
c. Revisorer för en tid av ett år.
d. Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Valberedningen utser ordförande inom sig. 
15. Beslut om bolagsstämmoombudsmannens mandat på årsstämma i Båstad GK Fastighets AB.

Båstad i mars 2019
Styrelsen

Vid förhinder för röstberättigad medlem, får rösträtten utövas genom ombud. Ombud, som ska uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och ska själv vara medlem i klubben. Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnad samt ange i vilken eller i vilka frågor rösträtten får utnyttjas.

Årsredovisningarna samt eventuella andra handlingar till årsmötet finns att hämta i receptionen från den 6 april. Dokumenten finns från och med 6 april även att ladda ner på hemsidans medlemssidor.

Årsstämma i Båstad Golfklubb Fastighets AB

Aktieägare i Båstad Golfklubb Fastighets AB kallas till ordinarie årsstämma.
Lördagen den 20 april direkt efter avslutat årsmöte i Båstad GK
Hotel Skansen i Båstad

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av lösenbeloppet för bolagets B-aktier för tiden fram till nästföljande ordinarie bolagsstämma (årsstämma).
11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Kommentarer