Information efter extra årsmöte 27/7

Vid det extra årsmötet fredagen den 27/7-18 behandlades de båda motionerna (Motion 1 och 2), som kommit in till det ordinarie årsmötet 28/4-18 men som då bordlades för att tas upp på ett extra årsmöte senast den sista juli i år. Även beslutet om den långsiktiga verksamhetsplanen hade skjutits upp på samma sätt.

Trots det strålande vädret hade inte mindre än 331 medlemmar slutit upp, och av dessa var 172 försedda med fullmakt att företräda en annan medlem. Hela 503 medlemmar var således direkt eller indirekt representerade på årsmötet, vilket torde vara unikt i klubbens historia och visar på de aktuella frågornas stora vikt för medlemmarna.

Mötet beslutade sedan enligt styrelsens förslag att avslå de båda motionerna med röstsiffrorna 294/208 respektive 296/198 utom de fem punkterna i Motion 2 som styrelse föreslagit bifall till och som också bifölls.  Även verksamhetsplanen godkändes enligt styrelsens förslag utan votering.

Besluten innebar att en klar majoritet av de rekordmånga medlemmarna som var representerade på stämman ställde sig bakom styrelsens tidigare beslut att RST-verksamheten (Range, Shop, Träning) från och med den 1 januari 2020 ska tas över i klubbens egen regi samt att, som en följd därav, avtalen med Per Pro AB inte förlängs efter den 31 december 2019. Diskussioner med Per Pro AB om samarbete efter 2019-12-31 kommer att fortsätta.

Det är nu styrelsens förhoppning att dessa frågor ska vara utagerade och att en splittring och framtida missämja - för klubbens bästa – inte ska följa av detta.

Det är också styrelsens övertygelse att vi i klubben, med dessa frågor lagda bakom oss, kommer kunna fokusera på att fortsatt utveckla klubben i en positiv riktning.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Året som gått 2018 2018-12-05
Baninformation 2018-11-19
Peter vann Hickory-KM! 2018-11-13
Aktivera NU - få 10% rabatt 2018-11-09
Kommunikationsmöte 11/12 2018-11-09