Verksamhetsplan 2019

Vår Vision

 • Båstad Golfklubb ska genom ständig förbättring och utveckling erbjuda sina medlemmar och gäster en golfanläggning av absolut toppklass i Sverige.<
 • Båstad Golfklubbs båda banor ska båda kontinuerligt rankas bland landets bästa.

Övergripande

 • Årets verksamhetsplan är baserad på den långsiktiga verksamhetsplanen 2019-2023 och ska tillsammans med de ekonomiska ramarna som årsmötet beslutar om, utgöra organisationens styrdokument för året. Planen ska säkerställa att klubben fortsatt erbjuder medlemmar och gäster en välutrustad golfanläggning med intressanta och välskötta banor. Vi ska sträva mot en kontinuerlig kvalitetsförbättring.

Ekonomi, marknad och personal

 • Verksamhetens kostnader täcks i huvudsak av medlems-, greenfee- och reklamintäkter. Medlemsavgifterna ska utgöra 65-70% av de totala intäkterna för att säkerställa en långsiktigt kvalitativ och hållbar verksamhet.
 • Klubbens administration ska ge god service till medlemmar och gäster. Vi ska sträva efter att tillsammans med övrig personal och entreprenörer skapa en trevlig atmosfär för dem som besöker anläggningen.
 • Klubbens medarbetare ska erbjudas kontinuerlig fortbildning och stimuleras att delta i olika nätverk för att behålla en hög och för klubben relevant kompetens.
 • Restaurang, drivingrange och shop är viktiga delar i det totala serviceutbud som klubben erbjuder. Detsamma gäller också den träning som erbjuds av våra instruktörer. Verksamheterna är under 2019 utarrenderade. Restaurangverksamheten drivs fortsatt av Mat & Möten medan shop, drivingrange och del av tränarverksamheten har Per Pro AB som entreprenör. Klubbens egen instruktör för elit- och juniorverksamheten är sedan 2010 tillsvidareanställd.
 • Båstad Golfklubb ska ständigt arbeta med varumärket och anseendet utåt. Viktiga intressenter är näringsliv och sponsorer där vi ska vara aktiva och hålla en bra relation med marknaden både på och utanför Bjärehalvön.
 • Gemensamma satsningar med hotell och näringsliv görs kontinuerligt för att öka besökandet på Bjärehalvön och att öka utnyttjandet av anläggningen framförallt lågsäsong. Ett större samarbete mellan golfklubbarna på Bjärehalvön och GRAM Hotels, tidigare Scandinavian Resort, påbörjades under 2016.
 • Från och med 2015 har klubben varit representerad i Båstads besöksnäringsråd genom klubbchefen och från 2016 är klubbchefen ledamot i Båstad Turism & Näringslivs styrelse.

Banor och träningsområden

 • Verksamheten på banorna styrs av banchefen som är direkt rapporteringsansvarig gentemot VD/Klubbchef för banorna.
 • Banskötseln har högsta prioritet. Hög finish, säkerhet, speltempo, naturupplevelser och kvalitet är klubbens ledord för att säkerställa att spelupplevelsen blir lika bra för alla kategorier av spelare. Resurser för att uppnå detta är budgeterade.
 • Klubbens plan för utformning och skötsel av banorna uppdateras och revideras årligen.
 • Nya Banan ska vara den bana som ska vara öppen för vinterspel, i den mån detta är möjligt.
 • Klubbens Bangrupp (BUR) lämnar förslag till styrelsen beträffande banornas strategiska utveckling baserad på de förutsättningar som finns, såväl layout- som utvecklings- och skötselmässigt. BUR har sedan 2013 en prioriteringslista för kommande arbeten/projekt på banorna. Denna lista är direkt kopplad till klubbens långsiktiga verksamhetsplan och uppdateras årligen.
 • Extern hjälp kommer fortsatt att användas för att kvalitetssäkra den eftersträvade finishhöjningen på båda banorna.
 • Under 2019 genomförs inga större renoveringar eller ombyggnader på banorna.
 • Fairwaybunkern nära vägen på hål 3, Gamla Banan, flyttas till andra sidan vägen.
 • Banchefen tar fram en plan för fortsatt uppgradering av låga växter (enbuskar)på Nya Banan.
 • Tidbokningsreglerna är samma som föregående år. Fokusområde är fortsatt avbokningspolicyn som gäller från 2016. Den större öppenheten som gällt sedan 2013 har slagit väl ut.”Members-Times”, starttider som endast medlemmar kan boka, finns avsatta under högsäsongen.
 • En 6-håls teknikbana kommer att finns på träningsområdet mellan drivingrangen och kiosken på Nya Banan och är ett bra komplement till våra banor.

Fastigheter

 • För att minska risken för stora investeringar ska fastigheterna ständigt underhållas och vara i ett sådant skick att de uppfyller de funktioner som krävs för verksamheten. Underhållsplanen för dessa uppdateras- och revideras årligen.
 • Under 2015 tillsattes ett fastighetsutvecklingsråd (FUR) med syfte att ta fram en plan för hur de delar av våra fastigheter som står outnyttjade ska kunna införlivas i verksamheten. Denna plan är nu införlivad i den långsiktiga verksamhetsplanen, 2019-2023.
 • Ventilationen i restaurang och kansli byts ut till säsongsstart 2019.
 • Parkeringsfickorna på stora parkeringen målas om.
 • Kvarnen på Gamla Banan förknippas starkt med Båstad Golfklubb. Vi har därför både ett krav och en önskan att hålla den i gott skick.

Miljöarbete

 • I miljöarbetet ska strävan vara att främja den biologiska mångfalden på golfbanorna och i dess närmaste omgivningar.
 • Klubbens miljöpolicy finns att ta del av på hemsidan. Klubbens miljöplan revideras årligen. Denna har använts av Båstad Kommun som ett bra exempel på miljöplan för golfklubbarna i kommunen.
 • Klubben använder endast godkända bekämpningsmedel och utnyttjandegraden av dessa anmäls årligen till Båstad Kommun.

Medlemsinformation

 • Båstad Golfklubbs hemsida (www.bgk.se) är den plats där medlemmarna i huvudsak informeras om klubbens verksamhet.
 • Årlig medlemsenkät ska genomföras med hjälp av Players 1st, Svenska Golfförbundets enkätverktyg.
 • Information från klubbchefen via e-post ska tillsändas medlemmarna kontinuerligt.
 • Medlemsutskick i tryckt format planeras till en gång per år, på våren inför årsmöte och årsstämma. På hösten skickas via mail ett utskick för att redovisa året som gått.
 • Ambitionen är att ett nyhetsbrev med relevant information via e-post ska skickas till medlemmarna en till två gånger/månad.
 • Årsredovisningar m.m. skickas inte ut till samtliga medlemmar. Istället kommer denna information publiceras på hemsidan under den del där endast medlemmar kan logga in. Ett begränsat antal hålls tillgängliga på klubben samt finns att tillgå vid årsmötet.
 • Med anledning av förändringen i GDPR publiceras ingen matrikel på hemsidan under medlemsinloggningen.Inga medlemsuppgifter lämnas ut utan medgivande.

Idrottsverksamheten

 • Tävlingssektionen ska presentera ett för hela Båstad Golfklubb samordnat tävlingsprogram. Den sammanhållande länken i denna verksamhet är kansliet. Ambitionen är att minst en av helgens dagar ska vara tävlingsfri, Guldpokalen och KM undantagna.
 • Klubben ska representeras i Skånes GDF:s seriespel för herr- och damseniorer. Dessa serielag ingår från och med 2019 i tävlingsverksamheten. Serielagen för damer och herrar genomför gemensam uppstart i april.
 • Under 2019 fortsätter den större idrottsliga satsningen som heter ”The18club”. Denna är ett led i att öka medlemmarnas spelstandard och därmed också spelupplevelsen på våra banor.
 • Båstad Golfklubb ska under året genomföra utbildningar i regelkunskap med anledning av de nya fastställda reglerna.
 • Årlig revision av medlemmarnas handicap genomförs av klubbens handicapansvariga. Rapportunderlag ur GIT ska för detta ändamål användas.

Elit- och juniorverksamheten

 • Elit- och juniorsektionen ska erbjuda en tränings- och tävlingsverksamhet för klubbens alla juniorer och elitspelare. Träningen ska både inrikta sig på bredd och ha som mål att få fram tävlingsspelare.
 • Sektionen ska erbjuda träning året runt i någon form, samt ett program som innehåller fysisk och mental träning. Träningen under utomhussäsongen ska i huvudsak bedrivas på Båstad Golfklubb.
 • Sektionen ska under året aktivt arbeta för att så många juniorer som möjligt deltar i tävlingsverksamheten, såväl egna som externa tävlingar.
 • Sektionen ska under året aktivt verka för att nyrekrytera ungdomar genom ”prova på” aktiviteter. Ett aktivt arbete mot skolor och fritidsanläggningar ska genomföras.
 • Sektionen ska tillsammans med den idrottsansvarige tränaren verka för att klubbens serielag ges bästa tänkbara förutsättningar för träning och tävling.
 • Under 2019 kommer satsningen på ett lokalt golfgymnasium att fortsätta. Det är andra året som detta genomförs tillsammans med Bjäre, Åkagården och Apelrydsskolan.

Klubbverksamheten

 • Sektionen ska bedrivas så att alla kategorier av medlemmar får möjlighet till ett väl avvägt program av tävlingar och sociala aktiviteter.
 • Sektionen ska genomföra aktiviteter som hälsar nya medlemmar välkommen till klubben.
 • Sektionen ska ha ledamöter från olika ålders- och intressegrupper inom klubben, gärna någon ny medlem.
 • Sektionen ska genomföra enkät till nya medlemmar om deras förväntningar på klubben, dess verksamhet och medlemskapet.
 • Sektionen ska genomföra enklare enkät till nya medlemmar 2018 om ”Hur har första året varit?”
 • Sektionen ska ta reda på orsaken till att medlemmar slutar i Båstad Golfklubb genom enkät.

Drogpolicy

 • Policyn finns att ta del av på vår hemsida. Denna har tagits fram dels för att det är en rekommendation från Båstad Kommun till samtliga föreningar som har ungdomar i sin verksamhet och dels för att vi på detta sätt vill förmedla var klubben står i dessa frågor till föräldrar, kommun, partners, skola och till andra som kommer i kontakt med oss på något sätt. Klubben vill också genom denna policy bidra till att förebygga eventuella framtida problem inom detta område.