Verksamhetsplan 2022

Vår vision

Båstad Golfklubb ska genom ständig förbättring och utveckling erbjuda sina medlemmar och gäster en golfanläggning av absolut toppklass i Sverige.
Båstad Golfklubbs båda banor ska båda kontinuerligt rankas bland landets bästa.

Övergripande

Årets verksamhetsplan är baserad på den långsiktiga verksamhetsplanen 2022-2026 och ska tillsammans med de ekonomiska ramarna som årsmötet beslutar om, utgöra organisationens styrdokument för året. Planen ska säkerställa att klubben fortsatt erbjuder medlemmar och gäster en välutrustad golfanläggning med intressanta och välskötta banor. Vi ska sträva mot en kontinuerlig kvalitetsförbättring.

Ekonomi, marknad och personal

- Verksamhetens kostnader täcks i huvudsak av medlems-, greenfee-, inträdes- och RST- intäkter. Medlemsavgifterna ska utgöra cirka 60% av de totala intäkterna för att säkerställa en långsiktigt kvalitativ och hållbar verksamhet.

- Klubbens administration ska ge god service till medlemmar och gäster. Vi ska sträva efter att tillsammans med övrig personal och entreprenörer skapa en trevlig atmosfär för de som besöker anläggningen.

- Klubbens medarbetare ska erbjudas kontinuerlig fortbildning och stimuleras att delta i olika nätverk för att behålla en hög och för klubben relevant kompetens.

- Shop, Driving Range och uthyrning av golfbilar är viktiga delar i det totala serviceutbud som klubben erbjuder. Detsamma gäller också den träning som erbjuds av våra anställda instruktörer. Från 2020 bedrivs dessa delar av verksamheten i egen regi.

- Samtliga tre instruktörer är från och med 2020 tillsvidareanställda.

- Restaurangverksamheten drivs fortsatt av Mat & Möten på entreprenad. Nuvarande kontrakt löper till och med 2024.

- Båstad GK ska ständigt arbeta med varumärket och anseendet utåt. Viktiga intressenter är näringsliv och sponsorer där vi ska vara aktiva och hålla en bra relation med marknaden både på och utanför Bjärehalvön.

- Från säsongen 2021 sker ett utökat samarbete mellan Bjärehalvöns golfklubbar i syfte att öka Destination Båstad och Bjärehalvöns attraktionskraft.

- Från och med 2015 har klubben varit representerad i Båstads besöksnäringsråd genom klubbchefen och från 2016 är klubbchefen ledamot i Båstad Turism & Näringslivs styrelse.

Banor och träningsområden

- Banskötseln har högsta prioritet. Hög finish, säkerhet, speltempo, naturupplevelser och kvalitet är klubbens ledord för att säkerställa att spelupplevelsen blir lika bra för alla kategorier av spelare. Resurser för att uppnå detta är budgeterade.

- Klubbens plan för utformning och skötsel av banorna uppdateras och revideras årligen.

- Nya Banan ska vara den bana som ska vara öppen för vinterspel, i den mån detta är möjligt.

- Klubbens Bangrupp (BUR) lämnar förslag till styrelsen beträffande banornas strategiska utveckling baserad på de förutsättningar som finns, såväl layout som utvecklings- och skötselmässigt. BUR har sedan 2013 en prioriteringslista för kommande arbeten/projekt på banorna. Denna lista är direkt kopplad till klubbens långsiktiga verksamhetsplan och uppdateras årligen.

- Extern hjälp kommer fortsatt att användas för att kvalitetssäkra den eftersträvade finishhöjningen på båda banorna.

- Fortsatt renovering av tees och bunkrar på Gamla Banan planeras och genomförs.

- Området kring green på hål 9 och tee på hål 10 på Gamla Banan renoveras.

- Ombyggnaden av Hål 5 på Nya Banan slutförs under våren 2022.

- Greenområdet på hål 2 Nya Banan förbättras.

Fastigheter

- För att minska risken för stora investeringar ska fastigheterna ständigt underhållas och vara i ett sådant skick att de uppfyller de funktioner som krävs för verksamheten. Underhållsplanen för dessa uppdateras- och revideras årligen.

- Ett fastighetsutvecklingsråd (FUR) finns sedan 2015 med syfte att ta fram en plan för hur de delar av våra fastigheter som står outnyttjade ska kunna införlivas i verksamheten. Denna plan är nu en del av den långsiktiga verksamhetsplanen, 2022-2026.

- Restaurangens personalutrymme renoveras.

- Den östra loggian utanför restaurangen renoveras.

- Etapp två av renoveringen och ombyggnaden av innergården med tillhörande delar slutförs.

- Kvarnen på Gamla Banan förknippas starkt med Båstad GK. Vi har därför både ett krav och en önskan att hålla den i gott skick. Ett visst renoveringsbehov finns under 2022.

Miljöarbete

- I miljöarbetet ska strävan vara att främja den biologiska mångfalden på golfbanorna och i dess närmaste omgivningar.

- Klubbens miljöpolicy finns att ta del av på hemsidan.

- Klubbens miljöplan revideras årligen. Denna har använts av Båstad Kommun som ett bra exempel på miljöplan för golfklubbarna i kommunen.

- Klubben använder endast godkända bekämpningsmedel och utnyttjandegraden av dessa anmäls årligen till Båstad Kommun.

Medlemsinformation

- Båstad GK:s hemsida (www.bgk.se) är fortsatt den plats där medlemmarna i huvudsak informeras om klubbens verksamhet.

- Årlig medlemsenkät ska genomföras med hjälp av Players 1st, SGF:s enkätverktyg.

- Information från Klubbchefen via e-post ska tillsändas medlemmarna kontinuerligt.

- Medlemsutskick i tryckt format planeras till en gång per år, på våren inför årsmöte och årsstämma. På hösten skickas via e-post ett utskick för att redovisa året som gått.

- Ambitionen är att ett nyhetsbrev med relevant information via e-post ska skickas till medlemmarna en till två gånger/månad.

- Ett veckobrev med aktuell information om vad som sker på klubben i direkt närtid tillsänds medlemmarna varje vecka via e-post.

- Årsredovisningar skickas inte ut till samtliga medlemmar. I stället kommer denna information publiceras på hemsidan under den del där endast medlemmar kan logga in. Ett begränsat antal hålls tillgängliga på klubben samt finns att tillgå vid årsmötet och årsstämman.

- Med anledning av förändringen i GDPR publiceras ingen matrikel på hemsidan under medlemsinloggningen. Endast de som givit sitt samtycke till publicering av personliga uppgifter kommer att synas på resultatlistor.  Inga medlems uppgifter lämnas ut utan medgivande.

Idrottsverksamheten

- Tävlingsverksamheten ska presentera ett för hela Båstad GK samordnat tävlingsprogram. Den sammanhållande länken i denna verksamhet är kansliet. Ambitionen är att minst en av helgens dagar ska vara tävlingsfri. Helgerna då Guldpokalen och KM spelas är undantagna.

- Klubben ska representeras i Skånes GDF:s seriespel för herr- och damseniorer. Seriespelet ingår från och med 2019 i tävlingsverksamheten.

- Serielagen för damer och herrar genomför gemensam uppstart i april.

- Under 2022 fortsätter den större idrottsliga satsningen som heter The18Club. Denna är ett led i att öka medlemmarnas spelstandard och därmed också spelupplevelsen på våra banor.

- Årlig revision av medlemmarnas handicap genomförs inte från och med införandet av WHS.

Elit- och juniorverksamheten

- Elit- och juniorsektionen ska erbjuda en tränings- och tävlingsverksamhet för klubbens alla juniorer och elitspelare. - Träningen ska både inrikta sig på bredd och ha som mål att få fram tävlingsspelare.

- Sektionen ska erbjuda träning året runt i någon form, samt ett program som innehåller fysisk och mental träning. Träningen under utomhussäsongen ska i huvudsak bedrivas på Båstad GK.

- Sektionen ska under året aktivt arbeta för att så många juniorer som möjligt deltar i tävlingsverksamheten, såväl egna som externa tävlingar.

- Sektionen ska under året aktivt verka för att nyrekrytera ungdomar genom ”prova på-” aktiviteter. Ett aktivt arbete mot skolor och fritidsanläggningar ska genomföras.

- Sektionen ska tillsammans med den idrottsansvarige tränaren verka för att klubbens serielag ges bästa tänkbara förutsättningar för träning och tävling.

- Under 2022 kommer satsningen på ett lokalt golfgymnasium att fortsätta. Det är andra året som detta genomförs tillsammans med Bjäre och Apelrydsskolan.

Klubbverksamheten

- Verksamheten ska bedrivas så att alla kategorier av medlemmar får möjlighet till ett väl avvägt program av tävlingar och sociala aktiviteter. Dessa ska om möjligt presenteras i klubbens aktivitetskalender.

- Sektionen ska genomföra aktiviteter som hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen.

- Sektionen ska ha ledamöter från olika ålders- och intressegrupper inom klubben, gärna någon ny medlem.

- Sektionen ska genomföra enkät till nya medlemmar om deras förväntningar på klubben, dess verksamhet och medlemskapet.

- Sektionen ska genomföra en enklare enkät till nya medlemmar 2020-2021 ”Hur har första året varit?” samt ta reda på orsaken till att medlemmar slutar i Båstad Golfklubb genom enkät.

- Sektionen ska medverka i framtagandet och genomförandet av sociala aktiviteter på klubben.

Alkohol och drogpolicy

- Båstad Golfklubb tillämpar SGF:s policy om alkohol och droger punkt 1.12 i Spel och tävlingshandboken 2020.

- Från Båstad GK:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på golfklubbens övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på golfbanorna. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare.

Förseelser i strid med SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak

- När en spelare befinner sig på banan, på övningsområdet eller i klubbhusområdet och begår ett brott mot Båstad GK:s policy enligt ovan eller mot klubbens ordningsföreskrifter i denna fråga, kan spelaren komma att avvisas från banan, övningsområdet respektive klubbhusområdet och från klubbstyrelsen dessutom ges en skriftlig varning.

- Undantag gäller för utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras.

- Sker incidenten under tävling reglerar tävlingsbestämmelserna påföljden. Enligt Regel 1.2 b kan en spelare som gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot uppförandekoden diskvalificeras av tävlingsledningen.