Verksamhetsplan 2020

Vår Vision

 • Båstad Golfklubb ska genom ständig förbättring och utveckling erbjuda sina medlemmar och gäster en golfanläggning av absolut toppklass i Sverige.
 • Båstad Golfklubbs båda banor ska kontinuerligt rankas bland landets bästa.

Övergripande

 • Årets verksamhetsplan är baserad på den långsiktiga verksamhetsplanen 2020-2024 och ska tillsammans med de ekonomiska ramarna som årsmötet beslutar om, utgöra organisationens styrdokument för året. Planen ska säkerställa att klubben fortsatt erbjuder medlemmar och gäster en välutrustad golfanläggning med intressanta och välskötta banor. Vi ska sträva mot en kontinuerlig kvalitetsförbättring.

Ekonomi, marknad och personal

 • Verksamhetens kostnader täcks av medlems-, greenfee- och reklamintäkter. Medlemsavgifterna ska utgöra 70-75% av de totala intäkterna för att säkerställa en långsiktigt kvalitativ och hållbar verksamhet.
 • Klubbens administration ska ge god service till medlemmar och gäster. Vi ska sträva efter att tillsammans med övrig personal och entreprenörer skapa en trevlig atmosfär för dem som besöker anläggningen.
 • Klubbens medarbetare ska erbjudas kontinuerlig fortbildning och stimuleras att delta i olika nätverk för att bibehålla en hög och för klubben relevant kompetens.
 • Shop och drivingrange är viktiga delar i det totala serviceutbud som klubben erbjuder. Detsamma gäller också den träning som erbjuds av våra instruktörer. Från och med 2020 bedrivs dessa delar av verksamheten i egen regi.
 • Restaurangverksamheten drivs fortsatt av Mat & Möten på entreprenad. Nuvarande kontrakt löper t.o.m. 2024.
 • Båstad GK ska ständigt arbeta med varumärket och anseendet utåt. Viktiga intressenter är näringsliv och sponsorer där vi ska vara aktiva och hålla en bra relation med marknaden både på och utanför Bjärehalvön.
 • Gemensamma satsningar med hotell och näringsliv görs kontinuerligt för att öka besöksfrekvensen på Bjärehalvön och att öka utnyttjandet av anläggningen under framförallt lågsäsong.
 • Ett större samarbete mellan golfklubbarna på Bjärehalvön och GRAM Hotels bedrivs sedan 2016.  Från och med 2015 har klubben varit representerad i Båstads besöksnäringsråd genom Klubbchefen och från 2016 är Klubbchefen ledamot i Båstad Turism & Näringslivs styrelse.

Banor och träningsområden

 • Verksamheten på banorna styrs av Banchefen. Banskötseln har högsta prioritet. Hög finish, säkerhet, speltempo, naturupplevelser och kvalité är klubbens ledord för att säkerställa att spelupplevelsen blir lika bra för alla kategorier av spelare. Resurser för att uppnå detta är budgeterade.
 • Klubbens plan för utformning och skötsel av banorna uppdateras och revideras årligen.
 • Nya Banan ska vara den bana som ska vara öppen för vinterspel, i den mån detta är möjligt.
 • Klubbens Bangrupp (BUR) lämnar förslag till styrelsen beträffande banornas strategiska utveckling baserad på de förutsättningar som finns, såväl layout- som utvecklings- och skötselmässigt. BUR arbetar sedan flera år med en prioriteringslista för kommande arbeten och projekt på banorna. Denna lista är är en integrerad del i klubbens långsiktiga verksamhetsplan.
 • Extern hjälp kommer fortsatt att användas för att kvalitetssäkra den eftersträvade finishhöjningen på båda banorna.
 • En fortsatt renovering av bunkrar på Gamla Banan planeras och genomförs.
 • Under året tar BUR fram en fullständig plan för hur hål 5 på Nya Banan kan byggas om. Dessutom ses säkerheten mellan övningsområdet och Driving Rangen över.
 • Ett säkerhetsnät vid första tee på Nya Banan anläggs i syfte att minimera bollar in till de nya fastigheterna öster om hålet.
 • Tidbokningsreglerna är samma som föregående år. Fokusområde är fortsatt avbokningspolicyn som gäller från 2016. Den större öppenheten som gällt sedan 2013 har slagit väl ut.”Members-Times”, starttider som endast medlemmar kan boka finns avsatta under hela året.
 • En kort bana, så kallad 100-bana, kommer att finns på träningsområdet mellan drivingrangen och kiosken på Nya Banan och är ett bra komplement till våra banor.

Fastigheter

 • För att minska risken för stora investeringar ska fastigheterna ständigt underhållas och vara i ett sådant skick att de uppfyller de funktioner som krävs för verksamheten. Underhållsplanen för dessa revideras och uppdateras årligen.
 • Under 2015 tillsattes ett fastighetsutvecklingsråd (FUR) med syfte att ta fram en plan för hur de delar av våra fastigheter som står outnyttjade ska kunna användas bättre i verksamheten. Denna plan är nu en del av den långsiktiga verksamhetsplanen, 2020-2024.
 • Inför säsongsstarten 2020 har matsalen och Nobelrummet fått en välbehövlig ansiktslyftning. Vidare har renoveringsarbeten genomförts i shopen efter övertagandet och i samband därmed har förbättringsåtgärder genomförts i såväl damernas omklädningsrum som i de utrymmen som används för tvätt och lokalvård.
 • Kvarnen på Gamla Banan förknippas starkt med Båstad GK. Vi har därför både ett krav och en önskan att hålla den i gott skick.

Miljöarbete

 • I miljöarbetet ska strävan vara att främja den biologiska mångfalden på golfbanorna och i dess närmaste omgivningar.
 • Klubbens miljöpolicy finns att ta del av på hemsidan.
 • Klubbens miljöplan revideras årligen. Denna har använts av Båstad Kommun som ett bra exempel på miljöplan för golfklubbarna i kommunen.
 • Klubben använder endast godkända bekämpningsmedel och utnyttjandegraden av dessa anmäls årligen till Båstad Kommun.
 • Klubben påbörjar arbetet med att implementera GEO standard.

Medlemsinformation

 • Båstad GK:s hemsida (www.bgk.se) är den plats där medlemmarna i huvudsak informeras om klubbens verksamhet.
 • Årlig medlemsenkät ska genomföras med hjälp av Players 1st, SGFs enkätverktyg.
 • Information från Klubbchefen via e-post ska tillsändas medlemmarna kontinuerligt. Ambitionen är att ett nyhetsbrev med relevant information skickas till medlemmarna via e-post en till två gånger/månad.
 • Medlemsutskick i tryckt format skickas under våren inför årsmöte och årsstämma. På hösten skickas via mail ett utskick för att redovisa året som gått.
 • Årsredovisningar m.m. skickas inte ut till samtliga medlemmar. Istället kommer denna information publiceras på hemsidan under den del där endast medlemmar kan ”logga” in. Ett begränsat antal hålls tillgängliga på klubben samt finns att tillgå vid årsmötet.
 • Med anledning av förändringen i GDPR publiceras ingen matrikel på hemsidan under medlemsinloggningen. Endast de som givit sitt samtycke till publicering av personliga uppgifter kommer att synas på resultatlistor etc. Inga medlemsuppgifter lämnas ut utan medgivande.

Idrottsverksamheten

 • Tävlingsverksamheten ska presentera ett för hela Båstad GK samordnat tävlingsprogram. Den sammanhållande länken i denna verksamhet är kansliet. Ambitionen är att minst en av helgens dagar ska vara tävlingsfri. Guldpokalen och KM är undantagna.
 • Klubben ska representeras i Skånes GDF:s seriespel för herr- och damseniorer. Dessa ingår fr.o.m. 2019 i tävlingsverksamheten.
 • Serielagen för damer och herrar genomför gemensam uppstart i april.
 • Under 2020 fortsätter den större idrottsliga satsningen som heter ”the18club”. Denna är ett led i att öka medlemmarnas spelstandard och därmed också spelupplevelsen på våra banor.
 • I samband med införandet av WHS görs en större genomgång av medlemmarnas handicap.
 • Årlig revision av medlemmarnas handicap genomförs av klubbens handicapansvariga. Rapportunderlag ur GIT används för detta ändamål.

Elit- och juniorverksamheten

 • Elit- och juniorsektionen ska erbjuda en tränings- och tävlingsverksamhet för klubbens alla juniorer och elitspelare. Träningen ska både inrikta sig på bredd och ha som mål att få fram tävlingsspelare.
 • Sektionen ska erbjuda träning året runt i någon form, samt ett program som innehåller fysisk och mental träning. Träningen under utomhussäsongen ska i huvudsak bedrivas på Båstad GK.
 • Sektionen ska under året aktivt arbeta för att så många juniorer som möjligt ska delta i tävlingsverksamheten, såväl egna som externa tävlingar.
 • Sektionen ska under året aktivt verka för att nyrekrytera ungdomar genom ”prova på” aktiviteter. Ett aktivt arbete mot skolor och fritidsanläggningar ska genomföras.
 • Sektionen ska tillsammans med den idrottsansvarige tränaren verka för att klubbens serielag ges bästa tänkbara förutsättningar för träning och tävling.
 • Under 2020 kommer satsningen på ett lokalt golfgymnasium att fortsätta. Det är andra året som detta genomförs tillsammans med Bjäre, Åkagården och Apelrydsskolan.

Klubbverksamheten

 • Verksamheten ska bedrivas så att alla kategorier av medlemmar får möjlighet till ett väl avvägt program av tävlingar och sociala aktiviteter. Dessa presenteras i klubbens aktivitetskalender.
 • Klubbsektionen genomför aktiviteter som hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen och ska ha ledamöter från olika ålders- och intressegrupper inom klubben.
 • Sektionen medverkar i framtagandet och genomförandet av sociala aktiviteter på klubben.

Drogpolicy

 • Policyn finns att ta del av på vår hemsida. Denna har tagits fram dels för att det är en rekommendation från Båstad Kommun till samtliga föreningar som har ungdomar i sin verksamhet och dels för att vi på detta sätt vill förmedla var klubben står i dessa frågor till föräldrar, kommun, partners, skola och till andra som kommer i kontakt med oss på något sätt. Klubben vill också genom denna policy bidra till att förebygga eventuella framtida problem inom detta område.