Båstad Golfklubb

– en anrik klubb från 1930

Mitt uppe på Bjärehalvön, med utskikt över Laholmsbukten, ligger Båstad Golfklubb. Våren 1930 grundades klubben av Ludvig Nobel. Samma år invigdes Gamla Banan, som är Sveriges näst äldsta 18-hålsbana. Trots att klubben har en långvarig tradition utvecklas anläggningen ständigt, något som vi är stolta över.

Gamla Banan är en klassiker bland svenska parkbanor med väl inbunkrade ondulerade greener och är ritad av arkitekterna Hawtree & Taylor.

År 1990 invigdes klubbens andra bana, Nya Banan, som ritades av Tommy Nordström. Nya Banan är en öppen, kuperad och omväxlande bana med park/hedkaraktär.

Båstad Golfklubb har idag 1 650 aktiva seniormedlemmar och cirka 400 juniorer. Vår strävan är att alla medlemmar och gäster ska känna sig hemma på anläggningen. Med en bra restaurang, välsorterad shop och fina träningsmöjligheter hoppas vi vara den perfekta platsen för en heldag med golf!

Fakta

Invigningsår:
1930/1990

Arkitekter:
Gamla Banan, Hawtree & Taylor
Nya Banan, Tommy Nordström

Typ av tee:
Gamla Banan, Gräs
Nya Banan, Gräs

Bankaraktär:
Gamla Banan, Parkbana
Nya Banan, Park-/hedbana

Hcp-krav:
Gamla Banan, Hcp 54
Nya Banan, Hcp 54

Antal hål:
36 hål, 18+18

Par:
Gamla Banan, 72
Nya Banan, 71

Golfvecka:
31 juli – 5 augusti

Närmaste flygplats:
Ängelholm/Helsingborg, 23 km

Närmaste stad:
Båstad, 6 km

Gamla BananNya Banan
Invigningsår19301990
ArkitekterHawtree & TaylorTommy Nordström
Typ av teeGräsGräs
BankaraktärParkbanaPark-/hedbana
Hcp-kravHcp 54Hcp 54
Antal hål18 hål18 hål
Par7271
.
Golfvecka31 juli – 5 augusti
Närmaste flygplatsÄngelholm/Helsingborg23 km
Närmaste stadBåstad 6 km
Invigningsår1930/1990
ArkitekterGamla Banan
Nya Banan
Hawtree & Taylor
Tommy Nordström
Typ av teeGamla Banan
Nya Banan
Gräs
Gräs
BankaraktärGamla Banan
Nya Banan
Parkbana
Park-/hedbana
Hcp-kravGamla Banan
Nya Banan
Hcp 54
Hcp 54
Antal hål36 hål18+18
ParGamla Banan
Nya Banan
72
71
Golfvecka31 juli – 5 augusti
Närmaste flygplatsÄngelholm/Helsingborg23 km
Närmaste stadBåstad 6 km

Miljö- & Drogpolicy

Miljövision

Båstad Golfklubb vill visa att en golfanläggning till alla delar har sin naturliga plats i ett ekologiskt samhälle.

Miljöpolicy

 • Att i samspel med våra medlemmar, gäster, anställda och entreprenörer genom ett system för miljö- och kvalitetssäkring, aktivt verka och ta ansvar för vår del i arbetet med att ge golfbanorna naturlig plats i ett ekologiskt samhälle.
 • Att i hela vår verksamhet, genom tydliga mål och ständiga förbättringar professionellt verka för en ekologiskt uthållig verksamhet.
 • Att genom produktval, samverkan och dialog med konsumenter, kommuner, miljögrupper, forskningsorgan, m.fl. verka för en bättre miljö.
 • Att genom kompetensutveckling, ansvarsfördelning och dialog, integrera miljöfrågorna som en viktig del i det dagliga arbetet för medlemmar, gäster, anställda och entreprenörer.
 • Att genom återkommande miljörevisioner mäta och öppet redovisa miljötillståndet i Båstad Golfklubb mot bakgrund av gällande lagstiftning och vår miljöpolicy.
 • Att genom framsynta investeringar tidigt satsa på miljöförbättrande åtgärder och därigenom förhindra snabba och påtvingade förändringar orsakade av nya lagkrav och påtryckningar från samhället.

Alkohol- & Drogpolicy

Båstad Golfklubb tillämpar SGF:s policy om alkohol och droger punkt 1.12 i Spel och tävlingshandboken 2020. Från Båstad GK:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på golfklubbens övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på golfbanorna. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare.

Förseelser i strid med SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak

När en spelare befinner sig på banan, på övningsområdet eller i klubbhusområdet och begår ett brott mot Båstad GK:s policy enligt ovan eller mot klubbens ordningsföreskrifter i denna fråga, kan spelaren komma att avvisas från banan, övningsområdet respektive klubbhusområdet och från klubbstyrelsen dessutom ges en skriftlig varning. Undantag gäller för utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras. Sker incidenten under tävling reglerar tävlingsbestämmelserna påföljden. Enligt Regel 1.2 b kan en spelare som gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot uppförandekoden diskvalificeras av tävlingsledningen.

Styrelsen i Båstad Golfklubb

Verksamhetsplan 2023

Båstad Golfklubb ska genom ständig förbättring och utveckling erbjuda sina medlemmar och gäster en golfanläggning av absolut toppklass i Sverige. Båstad Golfklubbs båda banor ska båda kontinuerligt rankas bland landets bästa.

Övergripande

Årets verksamhetsplan är baserad på den långsiktiga verksamhetsplanen 2023-2027 och ska tillsammans med de ekonomiska ramarna som årsmötet beslutar om, utgöra organisationens styrdokument för året. Planen ska säkerställa att klubben fortsatt erbjuder medlemmar och gäster en välutrustad golfanläggning med intressanta och välskötta banor. Vi ska sträva mot en kontinuerlig kvalitetsförbättring.

Ekonomi, marknad och personal

 • Verksamhetens kostnader täcks i huvudsak av medlems-, greenfee-, inträdes- och RST-intäkter. Medlemsavgifterna ska utgöra cirka 60% av de totala intäkterna för att säkerställa en långsiktigt kvalitativ och hållbar verksamhet.
 • Klubbens administration ska ge god service till medlemmar och gäster. Vi ska sträva efter att tillsammans med övrig personal och entreprenörer skapa en trevlig atmosfär för dem som besöker anläggningen.
 • Klubbens medarbetare ska erbjudas kontinuerlig fortbildning och stimuleras att delta i olika nätverk för att behålla en hög och för klubben relevant kompetens.
 • Shop, Driving Range och uthyrning av golfbilar är viktiga delar i det totala serviceutbud som klubben erbjuder. Detsamma gäller också den träning som erbjuds individuellt och i grupp av våra tre tillsvidareanställda instruktörer. Från 2020 bedrivs dessa delar av verksamheten i egen regi.
 • Restaurangverksamheten drivs fortsatt av Mat & Möten på entreprenad. Nuvarande kontrakt löper till och med 2024.
 • Båstad GK ska ständigt arbeta med varumärket och anseendet utåt. Viktiga intressenter är näringsliv och sponsorer där vi ska vara aktiva och hålla en bra relation med marknaden både på och utanför Bjärehalvön.
 • Från säsongen 2021 sker ett utökat samarbete mellan Bjärehalvöns golfklubbar i syfte att öka Destination Båstad och Bjärehalvöns attraktionskraft.
 • Från och med 2015 har klubben varit representerad i Båstads besöksnäringsråd genom klubbchefen och från 2016 är klubbchefen ledamot i Båstad Turism & Näringslivs styrelse.

Banor och träningsområden

 • Banskötseln har högsta prioritet. Hög finish, säkerhet, speltempo, naturupplevelser och kvalitet är klubbens ledord för att säkerställa att spelupplevelsen blir lika bra för alla kategorier av spelare. Resurser för att uppnå detta är budgeterade.
 • Klubbens plan för utformning och skötsel av banorna uppdateras och revideras årligen.
 • Nya Banan ska vara den bana som ska vara öppen för vinterspel, i den mån detta är möjligt.
 • Klubbens Bangrupp (BUR) lämnar förslag till styrelsen beträffande banornas strategiska utveckling baserad på de förutsättningar som finns, såväl layout som
  utvecklings- och skötselmässigt. BUR har sedan 2013 en prioriteringslista för kommande arbeten/projekt på banorna. Prioriteringarna är direkt kopplade till klubbens långsiktiga verksamhetsplan och uppdateras årligen.
 • Extern hjälp kommer fortsatt att användas för att kvalitetssäkra den eftersträvade finishhöjningen på båda banorna.
 • Fortsatt renovering av tee och bunkrar på Gamla Banan planeras och genomförs.
 • Gul, blå, röd och orange tee på hål 4, Gamla Banan byggs om av säkerhetsskäl.
 • En förlängning av kullar mellan hål 5 och 14 på Nya Banan utförs.

Fastigheter

 • För att minska risken för stora investeringar ska fastigheterna ständigt underhållas och vara i ett sådant skick att de uppfyller de funktioner som krävs för verksamheten. Underhållsplanen för dessa uppdateras och revideras årligen.
 • Ett fastighetsutvecklingsråd (FUR) finns sedan 2015 med syfte att ta fram en plan för hur de delar av våra fastigheter som står outnyttjade ska kunna införlivas i verksamheten. Denna plan är en del av den långsiktiga verksamhetsplanen, 2023-2027.
 • Restaurangens östra loggia förses med markissystem för att vädersäkra denna del.
 • Tränarnas arbetsplatser på Driving Rangen renoveras och byggs om.
 • Belysning för att möjliggöra kvällsträning på Driving Rangen monteras.
 • Etapp tre av renoveringen och ombyggnaden av innergården med tillhörande delar slutförs.
 • Kvarnen renoveras efter en stormskada i januari 2022, ett försäkringsärende.
 • Kvarnen på Gamla Banan förknippas starkt med Båstad GK. Vi har därför både ett krav och en önskan att hålla den i gott skick.

Miljöarbete

 • I miljöarbetet ska strävan vara att främja den biologiska mångfalden på golfbanorna och i dess närmaste omgivningar.
 • Klubbens miljöpolicy finns att ta del av på hemsidan.
 • Klubbens miljöplan revideras årligen. Denna har använts av Båstad Kommun som ett bra exempel på miljöplan för golfklubbarna i kommunen.
 • Klubben använder endast god-kända bekämpningsmedel och utnyttjandegraden av dessa anmäls årligen till Båstad Kommun.
 • Ett flertal fågelholkar ska under året placeras ut på strategiska platser.

Medlemsinformation

 • Båstad GK:s hemsida (www.bgk.se) är fortsatt den plats där medlemmarna i huvudsak informeras om klubbens verksamhet.
 • Årlig medlemsenkät ska genom-föras med hjälp av Players 1st, SGF:s enkätverktyg.
 • Information från klubbchefen via e-post ska tillsändas medlemmarna kontinuerligt.
 • Medlemsutskick sker från om med verksamhetsåret 2023 endast i digital form.
 • Ett veckobrev med aktuell information om vad som sker på klubben i direkt närtid tillsänds medlemmarna varje vecka via e-post.
 • En förbättrad kommunikation i klubbhusområdet kommer att ske via ett flertal digitala skärmar.
 • Årsredovisningarna skickas inte längre ut via post. I stället kommer dessa publiceras på hemsidan under den del där endast medlemmar kan logga in, samt mailas ut. Ett begränsat antal hålls tillgängliga på klubben samt finns att tillgå vid årsmötet och årsstämman.
 • Med anledning av förändringen i GDPR publiceras ingen matrikel på hemsidan under medlemsinloggningen. Endast de som givit sitt samtycke till publicering av personliga uppgifter kommer att synas på resultatlistor. Inga medlemsuppgifter lämnas ut utan medgivande.

Idrottsverksamheten

 • Tävlingsverksamheten ska presentera ett för hela Båstad GK samordnat tävlingsprogram. Den sammanhållande länken i denna verksamhet är receptionen. Ambitionen är att minst en av helgens dagar ska vara tävlingsfri. Helgerna då Guldpokalen och KM spelas är undantagna.
 • Klubben ska representeras i Skånes GDF:s seriespel för herr- och damseniorer. Denna ingår från och med 2019 i tävlingsverksamheten.
 • Serielagen för damer och herrar genomför gemensam uppstart i april.
 • Under 2023 fortsätter den större idrottsliga satsningen som heter The18Club. Denna är ett led i att öka medlemmarnas spelstandard och därmed också spelupplevelsen på våra banor.
 • Årlig revision av medlemmarnas handicap genomförs inte från och med införandet av WHS.
 • Årlig regelutbildning ska ske genom regelpromenader under vår och sommar.

Elit- och juniorverksamheten

 • Elit- och juniorsektionen ska erbjuda en tränings- och tävlingsverksamhet för klubbens alla juniorer och elitspelare. Träningen ska inrikta sig både på bredd och ha som mål att få fram tävlingsspelare.
 • Sektionen ska erbjuda träning året runt i någon form, samt ett program som innehåller fysisk och mental träning. Träningen under utomhussäsongen ska i huvudsak bedrivas på Båstad GK.
 • Sektionen ska under året aktivt arbeta för att så många juniorer som möjligt deltar i tävlingsverksamheten, såväl egna som externa tävlingar.
 • Sektionen ska under året aktivt verka för att nyrekrytera ungdomar genom ”prova på” aktiviteter. Ett aktivt arbete mot skolor och fritidsanläggningar ska genomföras.
 • Sektionen ska tillsammans med den idrottsansvarige tränaren verka för att klubbens serielag ges bästa tänkbara förutsättningar för träning och tävling.
 • Under 2023 fortsätter satsningen på ett lokalt golfgymnasium. Det är fjärde året som detta genomförs tillsammans med Bjäre GK och Apelrydsskolan.

Klubbverksamheten

 • Verksamheten ska bedrivas så att alla kategorier av medlemmar får möjlighet till ett väl avvägt program av tävlingar och sociala aktiviteter. Dessa ska om möjligt presenteras i en aktivitetskalender.
 • Aktiviteter som hälsar nya medlemmar välkommen till föreningen genomförs.

Alkohol och drogpolicy

 • Båstad Golfklubb tillämpar SGF:s policy om alkohol och droger punkt 1.12 i Spel och tävlingshandboken 2020.
 • Från Båstad GK:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på golfklubbens övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på golfbanorna. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare.
Förseelser i strid med SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak
 • När en spelare befinner sig på banan, på övningsområdet eller i klubbhusområdet och begår ett brott mot Båstad GK:s policy enligt ovan eller mot klubbens ordningsföreskrifter i denna fråga, kan spelaren komma att avvisas från banan, övningsområdet respektive klubbhusområdet och från klubbstyrelsen dessutom ges en skriftlig varning.
 • Undantag gäller för utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras.
 • Sker incidenten under tävling reglerar tävlingsbestämmelserna påföljden. Enligt Regel 1.2 b kan en spelare som gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot uppförandekoden diskvalificeras av tävlingsledningen.