Verksamhetsplan 2017

Vår vision

 • Båstad Golfklubb ska erbjuda sina medlemmar och gäster en golfanläggning av absolut toppklass i Sverige.
 • Båstad Golfklubbs båda banor ska båda kontinuerligt rankas bland landets 50 bästa.

Övergripande

 • Årets verksamhetsplan är baserad på den långsiktiga verksamhetsplanen 2017-2021 och ska, tillsammans med de ekonomiska ramarna som årsmötet beslutar om utgöra organisationens styrdokument för året. Planen ska säkerställa att klubben fortsatt erbjuder medlemmar och gäster en välutrustad golfanläggning med intressanta och välskötta banor. Vi ska sträva mot en kontinuerlig kvalitetsförbättring.

Ekonomi och marknad

 • Verksamhetens kostnader täcks i huvudsak av medlems-, greenfee- och reklamintäkter. Medlemsavgifterna ska vara dominerande för att säkerställa att verksamheten inte är alltför beroende av externa intäkter.
 • Klubbens administration ska ge god service till medlemmar och gäster. Vi ska sträva efter att tillsammans med övrig personal och entreprenörer skapa en trevlig atmosfär för dem som besöker anläggningen.
 •  Klubbens medarbetare ska erbjudas kontinuerlig fortbildning och stimuleras att delta i olika nätverk för att behålla en hög och för klubben relevant kompetens.
 • Restaurang, drivingrange och shop är viktiga delar i det totala serviceutbud som klubben erbjuder. Detsamma gäller också den träning som erbjuds av våra instruktörer. Verksamheterna är fortsatt utarrenderade. Restaurangen har för året nygamla entreprenörer medan shop och drivingrange fortsatt har Per Pro som entreprenör. Klubbens egen instruktör för elit- och juniorverksamheten är sedan 2010 tillsvidareanställd.
 • Båstad GK ska ständigt arbeta med varumärket och anseendet utåt. Viktiga intressenter är näringsliv och sponsorer där vi ska vara aktiva och hålla en bra relation med marknaden både på och utanför Bjärehalvön. Marknadsarbetet som sedan 2012 leds av en av styrelsen tillsatt marknadsgrupp innefattar både arbete med företag, sponsorer och arrangemang.
 •  Gemensamma satsningar med hotell och näringsliv görs kontinuerligt för att öka besökandet på Bjärehalvön och att öka utnyttjandet av anläggningen framförallt lågsäsong. Ett större samarbete mellan golfklubbarna på Bjärehalvön och Scandinavian Resorts påbörjades under 2016.
 •  Fr.o.m. 2015 har klubben varit representerad i Båstads besöksnäringsråd genom Klubbchefen och från 2016 är Klubbchefen ledamot i Båstad Turism & Näringslivs styrelse.

 Banor och träningsområden

 • Verksamheten på banorna styrs av Banchefen som är direkt rapporteringsansvarig gentemot VD/Klubbchef för banorna.
 •  Banskötseln har högsta prioritet. Hög finish, säkerhet, speltempo, naturupplevelser och kvalité är klubbens ledord för att säkerställa att spelupplevelsen blir lika bra för alla kategorier av spelare. Resurser för att uppnå detta är budgeterade.
 •  Klubbens plan för utformning och skötsel av banorna uppdateras och revideras årligen.
 •  Nya Banan ska vara den bana som ska vara öppen för vinterspel, i den mån detta är möjligt.
 •  Klubbens Bangrupp (BUR) lämnar förslag till styrelsen beträffande banornas strategiska utveckling baserad på de förutsättningar som finns, såväl layout- som utvecklings- och skötselmässigt. BUR har sedan 2013 en prioriteringslista för kommande arbeten/projekt på banorna. Denna lista är direkt kopplad till klubbens långsiktiga verksamhetsplan och uppdateras årligen.
 • Extern hjälp kommer fortsatt att användas för att kvalitetssäkra den eftersträvade finishhöjningen på båda banorna.
 •  Under 2017 kommer fortsatt renovering av röda tees på Gamla Banan utföras. Byggnationen av främre tees slutförs och en orange slinga införs.
 •  Uppgraderingen av teeområdet kring hål 1 och 16 på Gamla Banan slutförs.
 •  Asfaltering av vissa grusgångar på Gamla Banan sker under våren 2017.
 •  Tidbokningsreglerna är samma som föregående år. Fokusområde är fortsatt avbokningspolicyn som gäller från 2016. Den större öppenheten som gällt sedan 2013 har slagit väl ut. ”Members-Times”, starttider som endast medlemmar kan boka finns avsatta under hela året.
 •  En 12 håls teknikbana finns på träningsområdet mellan drivingrangen och kiosken på Nya Banan och är ett bra komplement till våra banor.

Fastigheter

 • För att minska risken för stora investeringar ska fastigheterna ständigt underhållas och vara i ett sådant skick att de uppfyller de funktioner som krävs för verksamheten. Underhållsplanen för dessa uppdateras, och revideras årligen.
 •  Under 2015 tillsattes ett fastighets-utvecklingsråd (FUR) med syfte att ta fram en plan för hur de delar av våra fastigheter som står outnyttjade ska kunna införlivas i verksamheten. Denna plan är nu en del av den långsiktiga verksamhetsplanen, 2017-2021.
 • Restaurangköket har renoverats under vintern vilket var ett krav från kommunens miljöenhet.
 • Den västra loggian utanför restaurangen renoveras också under 2017.
 • Den gamla kiosken på Gamla Banan byggs om till ett större vindskydd.
 •  Kvarnen på Gamla Banan förknippas starkt med Båstad GK. Vi har därför både ett krav och en önskan att hålla den i gott skick.

Miljöarbete

 • I miljöarbetet ska strävan vara att främja den biologiska mångfalden på golfbanorna och i dess närmaste omgivningar.
 •  Klubbens miljöpolicy finns att ta del av på hemsidan.
 • Klubbens miljöplan revideras årligen. Denna har använts av Båstad Kommun som ett bra exempel på miljöplan för golfklubbarna i kommunen.
 • Klubben använder endast godkända bekämpningsmedel och utnyttjandegraden av dessa anmäls årligen till Båstad Kommun.

Medlemsinformation

 • Båstad GK:s hemsida (www.bgk.se) är den plats där medlemmarna i huvudsak informeras om klubbens verksamhet.
 •  Årlig medlemsenkät ska genomföras under hösten.
 •  Information från Klubbchefen via e-post ska tillsändas medlemmarna kontinuerligt.
 •  Medlemsutskick i tryckt format planeras till en gång per år, på våren inför årsmöte och årsstämma. På hösten skickas ett utskick via mail för att redovisa året som gått.
 •  Ambitionen är att ett nyhetsbrev med relevant information via e-post ska skickas till medlemmarna en till två gånger/månad.
 •  Årsredovisningar m.m. skickas inte ut till samtliga medlemmar. Istället kommer denna information publiceras på hemsidan under den del där endast medlemmar kan ”logga” in. Ett begränsat antal hålls tillgängliga på klubben samt finns att tillgå vid årsmötet.
 •  En matrikel kommer att fastställas över de medlemmar som ingår i klubben den 1 juni varje år. Denna kommer att publiceras på hemsidan under medlemsinloggningen. Ett exemplar kommer dessutom att finnas tillgängligt i receptionen.

Idrottsverksamheten

 • Tävlingsverksamheten som bedrivs av flera sektioner ska presentera ett för hela Båstad GK samordnat tävlingsprogram. Den sammanhållande länken i denna verksamhet är kansliet. Minst en av helgens dagar ska vara tävlingsfri. Guldpokalen och KM är undantagna.
 • Under 2017 görs en större idrottslig satsning som heter ”The18Club”. Denna är ett led i att öka medlemmarnas spelstandard och därmed också spelupplevelsen på våra banor.
 • Båstad GK ska under året genomföra utbildningar avseende regelkunskap och golfetik vilket nu genomförs inom ramen för ”The18Club”.
 • Årlig revision av medlemmarnas handicap genomförs av klubbens handicapansvariga. Rapportunderlag ur GIT ska för detta ändamål användas.

Elit- och juniorverksamheten

 • Elit- och juniorsektionen ska erbjuda en tränings- och tävlingsverksamhet för klubbens alla juniorer och elitspelare. Träningen ska både inrikta sig på bredd och ha som mål att få fram tävlingsspelare.
 • Sektionen ska erbjuda träning året runt i någon form, samt ett program som innehåller fysisk och mental träning. Träningen under utomhussäsongen ska i huvudsak bedrivas på Båstad GK.
 • Sektionen ska under året aktivt arbeta för att så många juniorer som möjligt deltar i tävlingsverksamheten, såväl egna som externa tävlingar.
 • Sektionen ska under året aktivt verka för att nyrekrytera ungdomar genom ”prova på” aktiviteter. Ett aktivt arbete mot skolor och fritidsanläggningar ska genomföras.
 • Sektionen ska tillsammans med den idrottsansvarige tränaren verka för att klubbens serielag ges bästa tänkbara förutsättningar för träning och tävling.
 • Sedan 2016 finns klubbens verksamhet för aktivitetsbidrag direkt kopplat till Idrotten Online.

Herr- och damverksamheten

 • Klubben ska representeras i Skånes GDFs seriespel för herr- och damseniorer.
 • Verksamheten ska bedrivas så att dessa kategoriers medlemmar som så önskar får möjlighet till ett väl avvägt program av tävlingar och sociala aktiviteter.
 • Sedan säsongen 2015 finns en damsektion som ansvarar för planering och genomförande av damverksamheten.

Drogpolicy

 • Klubben är diplomerad av Skåneidrotten och vår antagna drogpolicy gäller t.o.m. utgången av 2018. Policyn ska under året åter utvärderas inför ny diplomering. Policyn finns att ta del av på vår hemsida. Denna har tagits fram dels för att det är en rekommendation från Båstad Kommun till samtliga föreningar som har ungdomar i sin verksamhet och dels för att vi på detta sätt vill förmedla var klubben står i dessa frågor till föräldrar, kommun, partners, skola och till andra som kommer i kontakt med oss på något sätt. Klubben vill också genom denna policy bidra till att förebygga eventuella framtida problem inom detta område.